Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Độc nhĩ thiếu gia


Vừa được người quen ở Càng long, Trà vinh tặng một thiếu gia "độc nhĩ". Đã từng nghe danh 
"độc long" và "độc nhãn" tướng quân, còn 'độc nhĩ thiếu gia' nhà mình không biết rồi có làm nên danh phận gì? 'Wait & see'