Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Điều rọc chậu

Điều rọc chậu với 7 trận thắng, mặc dù nhìn hiền lành, cục mịch, chẳng có vẻ chi là danh kê cả