Liên Hệ - Contact Us

Dinh Huong
Blog: http://gabsdinhhuong.blogspot.com
Email: bsdinhhuong@gmail.com
Cell Phone: + 84 (0) 90 382 4897.

Quí vị có nhu cầu mua gà giống, xin liên hệ, chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của quí vị trong khả năng hiện tại.