Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Xổ gà 11/13

1/ Chuối vàng 2,6 kg

Xổ với Khét chóp 2,7 kg:

 http://www.youtube.com/watch?v=FsFWNLkSR3o

Xổ với Chuối lửa 2,550 kg:

http://www.youtube.com/watch?v=iVw0fFQDvb8

2/ Bướm râu 2,8 kg

Xổ với Điều râu xanh 2,7 kg:

http://www.youtube.com/watch?v=Axdz9Zvcv1k

Xổ với Điều nghệ 3,0 kg:

http://www.youtube.com/watch?v=OLV4Skk0McI

3/ Vàng 2,250 kg vs điều 2,3 kg:

http://www.youtube.com/watch?v=vRdmet0WIl4