Thứ Hai, ngày 04 tháng 4 năm 2011

Chú gà kỷ niệm

" Gà que chân trắng mẹ mắng cũng mua"Dịch bệnh đã tiễn chú đi xa, tiếc thay! Lẽ ra bảng vàng, bia đá kia đề tên anh./.