Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Đá bia giao lưu đầu tuần

Gà Vàng 2,660 kg vs Điều lai 50 2,730 kg