Thứ Ba, ngày 06 tháng 3 năm 2012

Đá bia giao lưu đầu tuần

Gà Vàng 2,660 kg vs Điều lai 50 2,730 kg