Thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2012

An bình cho người Thiện Tâm


Mừng ngày Thiên Chúa giáng trần.
Xin bình an xuống mọi người thiện tâm!