Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Con trai của Velcro 1 mắt ra trận

Vàng lai, con của Velcro một mắt, chạng 2,180 kg, 9 tháng 11 ngày tuổi đá 4 mũi đồng: