Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Tin được Trung cộng không?

...
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu và nhấn mạnh thêm: "Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc"... 


http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/37476/-viet---trung-tuyet-doi-khong-duoc-su-dung-vu-luc-.html


Vài lời chia sẻ:
Chắc tin được! Người ta nói thiệt không à! Bạn tin đi thiệt ráng chịu.
Ông thầy kinh nghiệm dạy giỏi, nhưng học phí cao, nên nhiều bài phải nhớ đời, thậm chí phải nhớ truyền đời. Lịch sử sẽ lập lại khi bạn quên lời dạy của tổ tiên. 
Tàu nói không lấy đất Việt vì sử Tàu viết đất Việt là đất cũ của nhà Hán và họ cổ súy cho cái gọi là: 'chủ quyền lịch sử'.
Không có nhà báo nào cắc cớ hỏi tướng Vịnh nguyên tắc khi nhượng bộ về chủ quyền! Vì ổng nói không nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền.
Lâu nay mình cứ tưởng chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm và bất khả tương nhượng.