Thứ Hai, ngày 06 tháng 6 năm 2011

Biểu tình chống tàu gây hấn và xâm lấn


Sài Gòn 05/06/2011 Biểu tình phản đối Trung Quốc P1


Sài Gòn 05/06/2011 Biểu tình phản đối Trung Quốc P2Biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 5/6/2011 tại Sài Gòn