Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Xổ gà tơ V7s vs Dbnng

2 anh em cùng bầy gồm 5 trống hôm nay nổi hứng cự nhau, quay clip để ACE coi cho vui: