Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Gà tơ lơ thơ vài chú

Anh em cùng cha khác mẹBà con gần với 2 chú trênLực sĩ gốc Á, di dân thế hệ F1


Lực sĩ lai Á F2