Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Việt - Mỹ tranh hùng

Đường bị 'lấp' không vô nhà được, mãi hôm nay mới thông, không biết sẽ được bao lâu.

 Gà Việt lớn hơn gà Mỹ 10 grs, 4 cựa đồng, Mỹ đá cho Việt ăn 6 - Kèo thơm, xin mời thưởng thức.

http://youtu.be/p12FnBdQYHE