Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Dòng Khét xanh râu

Thế hệ P: 


F1 (Em)


F1 (Anh mùa 1)Phim xổ:  https://www.youtube.com/watch?v=fdp92RExNBI
Mùa 2:


Chân:


Phim xổ: https://www.youtube.com/watch?v=l-T-LmqiQ9o

F2:
P/S: Phim xổ gà tơ Jap lai vs Asil lai:

https://www.youtube.com/watch?v=HSFHyA3HJeQ

https://www.youtube.com/watch?v=yLhIywosSTI